Page 28 - IDEA Studie 8 2021 Financni podpora studia
P. 28

FINANČNÍ PODPORA VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ V ČESKÉ REPUBLICE: REKONSTRUKCE SYSTÉMU NUTNÁ IDEA 2021
 III. Problematické aspekty českého systému podpory studentů
15. Mezinárodní srovnání v I. a II. sekci dokumentují, že přímá finanční podpora studentů VŠ je v ČR velmi nízká. Podpora je nízká, ať ji vyjádříme jako podíl výdajů na celkové veřejné podpoře vysokého školství, podílem na HDP nebo podílem na zdrojích studentských příjmů. Tyto skutečnosti potvrzují i národní statistiky, které však monitorují situaci jen velmi zhruba.
Česko vykazuje velmi nízkou úroveň přímé finanční podpory (stipendia), přestože celkové počty studentů s ohledem na velikost země a velikost mladší populace, nejsou příliš vysoké a zhruba odpovídají průměru zemí EU. Počet studentů podporovaných kvůli tíživé sociální situaci je potom extrémně nízký a výše samotné podpory připadající na takového studenta, je také velmi nízká. Nárokově velmi restriktivní a nízkou podporu přímou v ČR doplňuje systém nepřímé podpory skrze rodiče, která je ovšem také na nízké úrovni, a navíc je podpora poměrně plošná.
16. Klíčové formy podpory studentů v ČR lze nárokovat pouze před dosažením 26. roku života. Jde o jednu z nejnižších věkových hranic v Evropě. Již tak je veřejná podpora studentů před dosažením 26. roku věku v ČR nízká a nárokově omezená. Po dosažení tohoto věku je podpora již minimální. Přitom v Česku studuje nezanedbatelný podíl osob starších 25 let a jejich podíl ještě přirozeně dále poroste. Současné věkové omezení je již zastaralé.
Věkové kritérium dosažení 26. roku věku je uplatňováno konceptem tzv. nezaopatřeného dítěte. Pracuje s ním většina forem podpor: nepřímá podpora ve formě daňových zvýhodnění, dětských přídavků a přímá podpora sociálními stipendii a daňovým zvýhodněním výdělků samotného studenta, sleva na jízdném a úhrada zdravotního pojištění státem. Nárok na tyto klíčové formy podpory tedy student s dosažením 26. roku věku ztrácí. Možná i proto ČR vykazuje výrazný růst podílu pracujících studentů s věkem (viz sekce I) a podprůměrný podíl starších studentů.
26
   26   27   28   29   30