Page 3 - IDEA Studie 8 2021 Financni podpora studia
P. 3

                     Studie 8 / 2021
Finanční podpora vysokoškolských studentů v České republice:
Rekonstrukce systému nutná1
ZÁŘÍ 2021
DANIEL MÜNICH A OTAKAR KOŘÍNEK
Shrnutí
• Problematice finanční podpory studentů vysokých škol nebyla poslední dekádu v České republice (ČR) věnována potřebná pozornost. Nejen širší veřejností, ale ani tou akademickou, a rozhodně ne tou politickou. Malému zájmu o problematiku odpovídají i kusé, či dokonce absentující informace, statistiky a analýzy o cílení a dopadech finanční podpory stávající. V zastaralém a finančně podfinancovaném systému tak docházelo jen k drobnějším úpravám.
• Mezinárodní srovnání ukazují, že objem veřejné finanční podpory studentů v ČR je velmi nízký. Velká část podpory je navíc poskytována plošně, takže podpora skutečně sociálně- ekonomicky potřebných studentů a zájemců o studium je velmi nízká. Průměrná měsíční podpora, přímá i nepřímá, se u studentů do 26 let pohybuje od zhruba 5 300 Kč pro ty z nejchudších poměrů do 2 700 Kč. Podpora u studentů ve věku 26 let a více je pouze zhruba 500 Kč měsíčně bez ohledu na jejich ekonomické zázemí.
• Podpora sociálně-ekonomicky slabých studentů je na velmi nízké úrovni. Naveřejně hrazená sociální stipendia má nárok velmi malý podíl studentů a samotná výše sociálních stipendií je velmi nízká. Demografická a sociální struktura příjemců těchto stipendií se nesleduje. Stejně tak se nesleduje míra, do jaké jsou mladí z chudších poměrů od studia odrazeni právě nízkou mírou podpory. Zvyšování sociálních stipendií a rozšiřování okruhu studentů s nárokem na ně není odvozováno od inflace a růstu životních nákladů studentů, ale od ad hoc zvyšování minimální mzdy a životních minim.
1 Tato studie reprezentuje pouze názor autorů, a nikoli oficiální stanovisko Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. či Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium UK v Praze (CERGE). Autoři děkují za dílčí výpočty a odborné konzultace ohledně daní a dávek Michalu Šoltésovi, Tarasu Hrendashovi za výpočty na datech EU SILC a Dušanu Hrstkovi za cenný vhled do oficiálních statistik MŠMT. Za cenné komentáře a rady autoři děkují Vlastimilu Růžičkovi, Šimonu Stibůrkovi, Michalu Šoltésovi, Kristýně Vltavské a Michaele Šmídové. Použité mapy jsou převzaty se svolením Eurydice. Případné zbývající chyby však jdou pouze na vrub autorů. Studie byla vydána i díky podpoře Akademie věd ČR v rámci programu Strategie AV21 „Společnost v pohybu a veřejné politiky“.
  1
   1   2   3   4   5