Page 34 - IDEA Studie 8 2021 Financni podpora studia
P. 34

FINANČNÍ PODPORA VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ V ČESKÉ REPUBLICE: REKONSTRUKCE SYSTÉMU NUTNÁ IDEA 2021
 22.Nízká úroveň podpory a velmi restriktivní nároková kritéria jsou argumentem pro zavedení státem regulovaných a dotovaných studentských půjček, které však zatím nejsou ani ve stádiu úvah. Nabízí se v zahraničí osvědčený systém půjček se sníženým úrokem, s výdělky podmíněnými splátkami, zárukami za případně dlouhodobě nesplácené půjčky a administrací v rámci zavedené správy daně z příjmů fyzických osob. Případní zájemci o půjčky z řady potřebných studentů jsou tak odkázáni na tržní nabídky půjček. Ty mají charakter půjček spotřebních, jsou vysoce úročeny, vyžadují fixní splátkové kalendáře, začínající namnoze již během studia. Takové půjčky jsou poměrně nákladné a splátkově riskantní. Není tedy divu, že jsou studenty využívány jen zřídka. O něco lepší podmínky těchto půjček zajišťuje ručení dalších osob. Tím se ovšem do hry vrací skrze schopnost ručit omezení na straně rodinného či příbuzenského sociálně-ekonomického zázemí studenta.
23. Vysoká míra sociálně-ekonomické selektivity českého vzdělávacího systému založená na rodinném zázemí dětí se promítá i do toho, kdo má ambice na vysokou školu jít. To, že vysokoškolští studenti pocházejí většinou ze sociálně-ekonomických dobrých poměrů podporuje dojem, že veřejná finanční podpora studentů je dostačující.
Absence vysokoškolsky vzdělaného rodiče u mladých v Česku snižuje pravděpodobnost studia na vysoké škole mnohem více, než je běžné ve většině zemí Evropy. Dokladuje to naše analýza založená na datech ČSÚ z šetření domácností EU SILC. Mladý Čech ve věku 20–30 let s alespoň jedním vysokoškolsky vzdělaným rodičem má podle něj totiž 2,48krát vyšší šanci studovat na VŠ nebo mít nějaké vysokoškolské studium již dokončené než člověk bez takového rodiče – Graf III.1. Větší míru selektivity, než ČR vykazují v Evropě pouze Rumunsko, Bulharsko, Itálie, Srbsko, Maďarsko, Portugalsko. Naše další detailnější analýzy (bez grafu) také ukázaly, že selektivita daná úrovní vzdělání rodičů je výrazně vyšší než selektivita založená čistě na ekonomické situaci rodičů.37
37 Také se ukazuje, že v ČR lidé bez vysokoškolsky vzdělaného rodiče začínají na VŠ studovat ve vyšším věku a také ho ve vyšším věku a v menší míře poprvé dokončují.
 32

   32   33   34   35   36