Page 4 - IDEA Studie 8 2021 Financni podpora studia
P. 4

FINANČNÍ PODPORA VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ V ČESKÉ REPUBLICE: REKONSTRUKCE SYSTÉMU NUTNÁ IDEA 2021
 • Daňové zvýhodnění rodičů studentů jako nezaopatřených dětí (před dosažením 26. roku věku) představuje hlavní formu nepřímé podpory. Na tuto podporu ve výši 1 000 až 2 000 Kč měsíčně dosahuje většina rodičů studentů mladších 26 let. Nedosáhnou na ni však ti rodiče, kteří z důvodů dlouhodobé nezaměstnanosti, zdravotních a dalších nedosahují dostatečných výdělků. Naše odhady ukazují, že podíl rodin bez nároku na daňové zvýhodnění může být až 15 %.
• Ubytovací stipendia jsou jedinou formu podpory, která se podobá univerzálnímu studentskému grantu, jak je zaveden v řadě zemí Evropy. Výše samotného stipendia v řádu 600 Kč měsíčně je však velmi nízká. Nárok je navíc omezen řadou dalších kritérií, která nemají vazbu na sociálně-ekonomickou situaci studenta a jeho rodičů.
• Klíčové formy podpory může student nárokovat pouze před dosažením 26. roku života. Jde o jednu z nejníže nastavených věkových hranic v Evropě. Po dosažení tohoto věku je podpora již minimální, přestože nezanedbatelná část studentů je starších 25 let. Již dávno nastavená úroveň věkového omezení je s ohledem na vývoj ve vysokém školství a moderní společnosti nyní velmi zastaralá.
• Vysoká míra sociálně-ekonomické selektivity celého českého vzdělávacího systému založená na rodinném zázemí dětí se promítá i do toho, kdo má ambice na vysokou školu jít. Vnímání potřeby vyšší a dostupnější veřejné podpory studentů doposud oslabovala čtyři specifika ČR: (i) velmi nízká míra příjmových rozdílů ve společnosti; (ii) nízká míra nezaměstnanosti (rodičů), (iii) absence školného na veřejných vysokých školách, (iv) vysoká míra sociálně- ekonomické selektivity vzdělávacího systému od mateřských škol po školy střední. Poslední fenomén snižuje i podíl mladých z chudších poměrů s dispozicemi a ambicí vysokoškolského studia. Jak sociálně-ekonomické rozdíly v české společnosti (rodičů) porostou, a pokud se bude dařit snižovat sociální selektivitu školství, budou se i výrazněji vyjevovat slabá místa zavedeného systému podpory studentů.
• Výraznější modernizaci a finanční posílení finanční podpory studentů nemá v agendě žádná z reprezentací na straně vysokých škol. Ministerstvo školství v tomto směru viditelnější iniciativy nevyvíjí. Programy pro sněmovní volby v roce 2021 významnějších politických subjektů, až na drobné výjimky, tuto problematiku nijak neakcentují. Novinářská obec se otuto problematiku, až na vzácné výjimky, příliš nezajímá. Potřeby a zájmy z řad potenciálních sociálně-ekonomicky znevýhodněných zájemců o studium jsou z přirozených důvodů fragmentované, nekoordinované a veřejně neartikulované.
2
   2   3   4   5   6