Page 41 - IDEA Studie 8 2021 Financni podpora studia
P. 41

FINANČNÍ PODPORA VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ V ČESKÉ REPUBLICE: REKONSTRUKCE SYSTÉMU NUTNÁ IDEA 2021
  Doporučení
Na základě analýzy českého systému finanční podpory studentů a jeho srovnání se zahraniční praxí doporučujeme zvážit následující systémové změny:
i. O několik let zvýšit dnes již zastarale nízkou hranici 26 let věku, po jejímž dosažení studenti či jejich rodiče ztrácí nárok na většinu přímých a nepřímých podpor z titulu vyživovaného dítěte.
ii. Rozpočtově neutrálně převést nepřímou podporu formou daňového zvýhodnění rodičů na formu studentského stipendia (nevratného grantu).
iii. Omezit či eliminovat striktní hranici (ne)nároku na podporu skrze dětské přídavky a sociální stipendia. Rozšířit okruh studentů s nárokem na tuto formu podpory zvýšením násobku životního minima.
iv. Valorizačně navázat výši podpor na inflaci a růst reálných mezd, respektive na růst životních nákladů studentů.
v. Výrazně navýšit výdaje na sociální a ubytovací stipendia a případně zvýšit nabídku solidního a cenově dostupného studentského ubytování.
vi. Převést ověřování nároku a výplatu sociálních stipendií z vysokých škol na Českou správu sociálního zabezpečení.
vii. Rozvinou formy vratné finanční pomoci. Zavést systém objemem omezených, státem dotovaných a pro studenty splátkově bezrizikových studentských půjček na živobytí, případně i na školné pro studenty SVŠ. Splátky koncipovat v rámci zavedeného výběru daně z příjmů fyzických osob
jako výdělkově podmíněné s přiměřeně dotovaným úrokem a zrušení splátkového závazku po uplynutí příliš dlouhé doby do nesplacení.
viii. Ve vazbě na výše uvedené změny navýšit objem přímé veřejné finanční podpory studentů o 5 až 10 mld. Kč ročně, tedy na úroveň blízkou průměru zemí EU.
ix. Administrativní a statistické výkaznictví upravit tak, aby bylo možno monitorovat demografické zacílení a efektivitu podpory studentů s ohledem na demografické charakteristiky. Data využívat k pravidelnému monitoringu a analýzám. V tomto se nesoustředit pouze na materiálně-finanční situaci studentů, ale také na situaci a motivy mladých lidí (již od nástupu na střední školu) od vysokoškolského studia potenciálně odrazených nedostatečnou finanční podporou.
39

   39   40   41   42   43