Page 7 - IDEA Studie 8 2021 Financni podpora studia
P. 7

FINANČNÍ PODPORA VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ V ČESKÉ REPUBLICE: REKONSTRUKCE SYSTÉMU NUTNÁ IDEA 2021
 Prolog
V posledních deseti letech problematice finanční podpory studentů vysokých škol v České republice (ČR) nevěnovala větší pozornost nejen veřejnost a politická sféra, ale ani sféra akademická. V zastaralém a finančně podfinancovaném systému tak docházelo jen k drobnějším úpravám.
Před patnácti lety v detailní zprávě k tomuto tématu mise OECD (2006)3 v ČR mimo jiné uvedla:
„145. Navzdory tomu, že zvyšování rovnosti je velkou prioritou Dlouhodobého plánu na roky 2006–2010, zdá se, že finanční prostředky věnované na zvyšování rovnosti v českém vysokém školství jsou nízké. Relativně malá část veřejných prostředků je věnována na granty a stipendia; podle mezinárodních standardů je velmi nízká.“
„156. Bylo by nicméně žádoucí, aby Česká republika posoudila možnost zavedení programů půjček, které umožní pokrýt náklady na studium studentům a jejich rodinám, kteří nemají nárok na odpuštění příspěvků, ale potřebují finanční pomoc shrazením finančních potřeb souvisejících s vyššími příspěvky na náklady na studium. Nárok na tyto půjčky na výdaje by měli mít jak studenti na soukromých, tak i na veřejných terciárních vzdělávacích institucích.“
V roce 2008, po dlouhé přípravě a řadě odborných a veřejných konzultací a diskusí4, byla dokončena Bílá kniha terciárního vzdělávání.5 Její součástí byl i ideový návrh nového systému finanční podpory studia na vysokých školách (VŠ) a věcný záměr i paragrafové znění zcela nového zákona o finanční podpoře vysokoškolského studia.6 K návrhům obsaženým v Bílé knize tehdy vydal expertní tým OECD poměrně pozitivní a v řadě ohledů doporučující stanovisko.7 Protože součástí návrhu bylo i zavedení školného na veřejných vysokých školách (VVŠ) a řada dalších zásadních změn v řízení VŠ, vzala tehdejší vláda pod tlakem politických a zájmových skupin Bílou knihu počátkem roku 2009 pouze na vědomí a odložila ji. V dalších letech však zájem politických i akademických reprezentací o reformu finanční podpory vysokoškolského studia opadal a v posledních letech je již zájem minimální.
3 Viz https://www.msmt.cz/reforma-terciarniho-vzdelavani/bila-kniha/tematicke-hodnoceni-terciarniho-vzdelavani- v-ceske-republice.
4 Podklady věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům z let 2008-2011 viz https://www.isea.cz/financni- pomoc-studentum/. Také viz https://www.msmt.cz/reforma-terciarniho-vzdelavani/bila-kniha/bila-kniha- terciarniho-vzdelavani-prochazi-verejnou-diskuzi a https://www.msmt.cz/reforma-terciarniho-vzdelavani/bila-kniha/ bila-kniha-terciarniho-vzdelavani-prochazi-verejnou-diskuzi a také zde https://www.isea.cz/financni-pomoc- studentum/.
5 Bílá kniha terciárního vzdělání a související materiály viz zde https://www.msmt.cz/reforma-terciarniho-vzdelavani/ bila-kniha.
6 Věcný záměr zákona o finanční pomoci studentům viz https://www.isea.cz/financni-pomoc-studentum/.
7 Viz https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/bila-kniha-terciarniho-vzdelavani-reakce-na-hodnoceni-oecd.
               5


   5   6   7   8   9