Page 9 - IDEA Studie 8 2021 Financni podpora studia
P. 9

FINANČNÍ PODPORA VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ V ČESKÉ REPUBLICE: REKONSTRUKCE SYSTÉMU NUTNÁ IDEA 2021
 I. Český systém v mezinárodním srovnání
1. Veřejná finanční podpora studentů má kromě jiných i silná ekonomická opodstatnění, která plynou ze specifických charakteristik lidského kapitálu.
Pro veřejnou finanční podporu studentů existuje řada pádných ekonomických důvodů. Většina z nich plyne ze specifik lidského kapitálu (viz Textbox 1). I proto všechny rozvinuté země světa různé formy a kombinace finanční podpory studentů nabízí. Národní systémy většinou kombinují stipendia (tj. nevratné granty) podmíněná i nepodmíněná sociálně-ekonomickou situací studenta či jeho rodičů, daňová a dávková zvýhodnění rodičů a státem regulované půjčky včetně jejich dotací (viz Textbox 2). Menší roli pak hrají prospěchová stipendia, stipendia nevládních organizací, daňová a poplatková zvýhodnění samotných studentů.
2.Evropské země používají podobně koncipované nástroje finanční podpory studentů a velmi se liší v tom, jak je kombinují. Národní systémy jako celek se proto výrazně liší.
Rozdíly mezi zeměmi panují jak v důležitých detailech nastavení nástrojů podpory, tak v jejich konkrétní kombinaci. I země EU jsou v tomto ohledu navzdory rostoucí míře koordinace a standardizace veřejných politik nadále velmi autonomní a jejich systémy do velké míry stojí na specifické historii každé jednotlivé země. Velmi informativní mezinárodní srovnání poskytují přehledy Eurydice 2021 a zpráva Eurostudent 2018.8 Z obou přehledů zde shrnujeme to klíčové.
Severské země Finsko, Norsko a Švédsko mají systém univerzálních stipendií (grantů), která nejsou podmíněna prospěchem ani sociálně-ekonomickou situací studentů. Tyto systémy jsou administrativně jednoduché, ale finančně dost náročné pro veřejné rozpočty. Zároveň vyžadují, aby v systému studia byly funkční mechanismy omezující zneužívání výhod statutu studenta. Na druhé straně tyto systémy výrazně snižují závislost mladých lidí na jejich rodičích a oslabují význam případné neochoty a ekonomických bariér rodičů své děti při studiu materiálně podporovat.
8 V rámci šetření Eurostudent jsou na vzorcích vysokoškolských studentů v evropských zemích každý rok zjišťovány studijní podmínky včetně výskytu, podoby a role finanční podpory studia. https://www.eurostudent.eu/. Indikátory založené na datech Eurostudent vychází z dotazníkových šetření vzorku studentů a mohou být zatíženy zkreslením výpovědí. Námi uváděné indikátory pro jednotlivé země nerozlišují odlišnou situaci studentů v různých skupinách oborů.
  7


   7   8   9   10   11