Aktuálně

Zatížení českých žáků školními domácími úkoly

23. 4. 2019 V souvislosti s debatou o způsobu získávání klíčových kompetencí žáky, jako jsou například zodpovědnost a samostatnost, se staly předmětem veřejných diskusí domácí úkoly.

Mají své zastánce i odpůrce. Přestože jsou užitečnost i negativa DÚ nejen v Česku často diskutovaným tématem mezi učiteli, rodiči, odbornou veřejností, potažmo i žáky samotnými, ani v odborné literatuře na tomto neexistuje shoda.

Empirická studie think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR ukazuje, jako zřejmě první u nás, že zatížení českých žáků DÚ je v mezinárodním srovnání velmi nízké. Výzkum byl založen na datech z mezinárodních šetření TIMSS mezi žáky 4. a 8. tříd v přírodovědných předmětech a matematice. Ve 4. třídách stráví čeští žáci nad domácími úkoly v průměru 13 minut na každou vyučovací hodinu, což je pod průměrem zúčastněných zemí. V 8. třídách již průměrné zatížení DÚ v Česku představuje pouze 9 minut na vyučovací hodinu, nejnižší ze všech 45 zúčastněných zemí.
Stejně jako ve světě je i v Česku zatížení DÚ výrazně vyšší v matematice než ostatních přírodovědných předmětech. Byť v Česku hrají určitou roli charakteristiky učitele jako věk, pohlaví, zkušenosti i styl výuky, vysvětlují tyto pouze 5 % celkových rozdílů v zatížení DÚ a se zatížením DÚ tedy moc nesouvisí.

Nízké zatížení českých žáků DÚ ovšem automaticky neznamená, že by se zátěž měla zvýšit. „Domníváme se, že kvalitní učitel by měl být schopen sám posoudit vhodnost využívání domácích úkolů v místních podmínkách,“ říká Daniel Münich, jeden z autorů studie. „Zaprvé, není prokázáno, že by vyšší zatížení DÚ studijní výsledky automaticky zlepšovalo. Zadruhé, debata o míře zatížení DÚ pomíjí důležité otázky ohledně jejich vhodného zasazení do místních podmínek,“ doplňuje druhý z autorů Václav Korbel.

Autoři studie také ilustrují, jak mohou zjednodušené předpoklady a nevhodné způsoby odhadů mohou vést k mylným závěrům ohledně dopadů DÚ na žákovské výsledky. Studie končí konstatováním, že důležité otázky ohledně dopadů DÚ volají po navazujících kvalitních výzkumech.

Více naleznete ve studii: Zatížení školními domácími úkoly v České republice a srovnání se světem.

Autoři: Václav Korbel a Daniel Münich

Studie vznikla s podporou programu Strategie AV 21 Akademie věd České republiky v rámci společenskovědního programu Efektivní veřejné politiky a současná společnost a vychází i z výzkumů projektu Grantové agentury České republiky /GA ČR P402/12/G130).

________________
Kontakt pro média:
Blanka Javorová
IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR, v.v.i.
Politických vězňů 7
110 00 Praha 1
Telefon: +420 224 005 146,
Mobil: +420 602 698440
Web: https://idea.cerge-ei.cz/
www.facebook.com/ideacerge

O IDEA: Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) při Národohospodářském ústavu Akademie věd ČR je nezávislý akademický think-tank zaměřující se na analýzu, vyhodnocování a vlastní návrhy veřejných politik. Doporučení IDEA vychází z analýz založených na datech, jejich nestranné interpretaci a moderní ekonomické teorii.

IDEA Zpravodaj