Aktuálně

Daňový systém snižuje motivaci matek s menšími dětmi k práci

Praha 19. 12. 2016 Nová studie IDEA zkoumá, jak daňový systém snižuje motivaci žen s malými dětmi zapojit se co nejdříve zpět do pracovního procesu. Nastavení celkového zdanění práce, tj. daně z příjmu fyzických osob a pojistných odvodů na sociální a zdravotní pojištění, v ČR vysoce zatěžuje i relativně nízké výdělky tzv. druhých vydělávajících v domácnostech, tedy partnerů s nižším výdělkem. Pracovní aktivita těchto lidí je přitom na výši zdanění zpravidla velmi citlivá. Takovou velkou skupinu představují matky s menšími dětmi.

Matky s dětmi v pozici druhých vydělávajících jsou vystaveny participační daňové sazbě (PTR) až o 30 % vyšší než jejich partneři. Vyšší PTR přitom způsobuje nižší motivaci pracovat. Nejvyšším sazbám PTR, v porovnání s partnery, jsou vystaveny ženy s  dětmi s nízkým výdělečným potenciálem.

Současné nastavení zdanění práce spolu s nastavením rodičovské dovolené a nízkou dostupností jeslí a školek tak přispívá k nejvyššímu propadu zaměstnanosti českých matek s malými dětmi v rámci celé EU. Podíl pracujících českých matek s dětmi do šesti let je tak druhý nejnižší v celé EU a téměř poloviční než v Nizozemsku. Přitom míra ekonomické aktivity starších žen a mužů v ČR patří k nejvyšším v rámci zemí OECD.

Rodičovství tak i v důsledku nastavení zdanění práce přerušuje pracovní kariéru českých žen-matek na velmi dlouhou dobu. To má negativní dopad na jejich kariéru po návratu do práce, omezuje šance na kariérní postup, zvyšuje riziko nezaměstnanosti a snižuje jejich budoucí výdělky. Rozdíl ve výdělcích v ČR potom patří k nejvyšším v rámci EU. Nižší výdělky žen snižují příjmy jejich domácností a veřejné rozpočty v důsledku toho přicházejí o výnos daně z příjmů a pojistných. 

Pro zvýšení motivace pracovat u žen s menšími dětmi navrhujeme o 5 procentních bodů (p.b.) snížit sazbu pojistného na sociální pojištění z ročního základu pojistného nepřesahujícího 60 % průměrné roční hrubé mzdy v národním hospodářství u toho rodiče, který intenzivněji pečuje o dítě do 11 let věku.

Opatření má potenciál zvýšit pracovní motivaci dotčených žen, protože zvýší čistý příjem domácnosti z jejich práce. Jejich PTR by to snížilo o 3,1 p.b. Nejvíce by se PTR snížila u nízkopříjmových žen a to o 3,7 p.b.

Důsledkem zacíleného snížení pojistných odvodů by byl omezený propad příjmů veřejných rozpočtů. Velikost poklesu by se odvíjela od počtu žen, které by díky opatření začaly pracovat. Pokud by 0 % resp. 1 % resp. 5 % ekonomicky neaktivních žen s menšími dětmi začalo pracovat, příjmy veřejných rozpočtů by okamžitě poklesly o 3,52 resp. 3,17 resp. 1.77 mld. Kč.

Okamžitý negativní dopad na veřejné rozpočty by částečně kompenzovaly dopady dlouhodobějšího charakteru. Vyšší zaměstnanost žen s menšími dětmi by pozitivně ovlivnila jejich budoucí pracovní kariéru, což by se pozitivně odrazilo na výdělcích a skrze zdanění i na zvýšených příjmech veřejných rozpočtů a snížených výdajích na sociální dávky. Tyto dopady však již nejsou předmětem této analýzy, stejně jako možný, ale velmi spekulativní pozitivní dopad na porodnost.

Matky s dětmi jsou ve většině případů v pozici druhých vydělávajících v domácnosti. Daňový systém právě je výrazně více demotivuje od výdělečné činnosti, jak ukazuje porovnání participačních daňových sazeb v grafu.


Celá studie je zdarma ke stažení zde

Daňový systém snižuje motivaci matek s menšími dětmi k práci: Doporučení a jeho vyhodnocení

Autor: Jiří Šatava

ISBN: 978-80-7344-402-0 (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.)

Prosinec 2016

IDEA Zpravodaj