Aktuálně

Generace X a Y očima dat: Když byli rodiče mladí jako my

4. 5. 2023 Nová studie „Generace X a Y očima dat: Když byli rodiče mladí jako my" představuje unikátní srovnání současného života generace Y, tzv. mileniálů, s generací X jejich rodičů. Jak výrazné jsou rozdíly v úrovni vzdělanosti, partnerských vztazích nebo relativních výdělcích? A žije se dnes mileniálům celkově lépe než jejich rodičům, když byli stejně mladí?

 

Shrnutí studie

  • Studie představuje unikátní srovnání současného života generace Y, tzv. mileniálů (narozeni 1981–1996), s generací X jejich rodičů (narozeni 1965–1980) na základě dostupných statistik týkajících se úrovně vzdělanosti, partnerských vztahů či relativních výdělků.
  • Zdrojem dat analýzy je Výběrové šetření životních podmínek (SILC) Českého statistického úřadu z let 2006 a 2021. Jedná se o šetření, která probíhají každoročně na reprezentativním vzorku domácností a v nich žijících jednotlivců. Zvolené vzorky z let 2006 a 2021 umožňují porovnat situaci generací X a Y v podobném věku. V době sběru dat z roku 2006 bylo zástupcům generace X 25–40 let. Příslušníkům generace Y bylo v roce 2021 24–39 let.
  • Nejvýraznější rozdíl mezi generací X a Y je v úrovni dosaženého vzdělání. Lidí, kteří v generaci Y dosáhli aspoň bakalářského vzdělání, je 32 % oproti pouhým 13 % v generaci X. Naopak mezigeneračně výrazně poklesl podíl vyučených, ze 40 % v generaci X na 23 % v generaci Y. Za pozornost stojí, že se míra nárůstu vysokoškolsky vzdělaných lidí značně liší podle pohlaví. V generaci X byl podíl žen vysokoškolaček stejný jako podíl mužů vysokoškoláků, tj. 13 %. Oproti tomu v řadách mileniálů má vysokoškolské vzdělání 37 % žen a „jen“ 27 % mužů.
  • Druhý nejmarkantnější mezigenerační rozdíl sledujeme v poklesu uzavírání manželství. Lidé v generaci Y se ve sledovaném věku vdávají a žení méně často než jejich rodiče v generaci X. Zatímco v generaci X bylo vdaných 65 % žen, v generaci Y je to již méně než polovina, 46 % žen. Ještě méně ženatých je mezi muži. Do 40. roku života je mezi generací Y ženatých jen 34 % mužů, v generaci X 52 %.

Graf 2.1

  • S nevstupováním do manželství či jeho odkládáním souvisí také menší počet dětí v generaci Y. Za rodiče je podle našich dat považován každý, s nímž žije v domácnosti aspoň jedno závislé dítě. Zatímco v generaci X je 74 % žen a 50 % mužů označeno jako rodič, v generaci Y stejného věku jsou podíly rodičů nižší, u žen 65 % a u mužů 43 %.
  • V neposlední řadě srovnáváme hmotné zajištění domácností napříč generacemi. Pro tyto účely jsme srovnali údaje vypovídající o zajištění domácností, například, zda si jednotlivé domácnosti mohou dovolit týdenní dovolenou mimo domov, zda mohou obden jíst maso, jestli mají k dispozici osobní auto či počítač a jak dobře vycházejí s příjmy. Analýza ukázala, že ve všech těchto sledovaných rozpočtových položkách je generace Y jednoznačně lépe zajištěna než generace X. Je přitom třeba mít na paměti, že rozdíly v materiálním zajištění jsou způsobeny nejen jinou osobní situací, ale také zlepšením vnějších faktorů, jako je reálný růst ekonomiky, mezd, produktivity práce či dlouhodobě nízká míra nezaměstnanosti v ČR.

IDEA Zpravodaj