Aktuálně

Je rostoucí vzdělanost žen překážka partnerských vztahů?

26. 5. 2023 Policy brief s Alenou Bičákovou "Je rostoucí vzdělanost žen překážkou partnerských vztahů a rodičovství?"na téma vzrůstající vzdělanosti žen a jejích následků v oblasti navazování partnerských vztahů, rodičovství a zažitých společenských norem.  

 

Výňatek z rozhovoru

Na českých vysokých školách panují značné rozdíly v zastoupení mužů a žen v rámci různých oborů. Čím si myslíte, že je toto rozdělení oborů podle pohlaví způsobeno?

Skutečnost, že v některých oborech studuje více žen a v jiných více mužů, není nový fenomén. Bylo tomu tak už v době, kdy ženy měly nižší průměrnou úroveň vzdělání než muži. Není však jasné, jestli je toto genderové rozdělení mezi obory dáno odlišnými dovednostmi (technické versus měkké), genderovými normami (tradičně ženské a mužské obory), nestejnými oborovými zájmy a preferencemi, nebo odlišným typem povolání, které mohou absolventi oboru zastávat a které může být například více nebo méně slučitelné s rodinným životem a mateřstvím.

Ovlivnila toto oborové genderové rozdělení skutečnost, že se zvýšil počet žen studujících vysokou školu?

Je pozoruhodné, že genderová segregace v rámci oborů přetrvává, i když ženy muže v úrovni vzdělání dohnaly. Mezi mladšími ročníky je dokonce předehnaly (viz Graf 1a). Částečně je to způsobeno tím, že se nabízené vysokoškolské vzdělání rozšiřuje především o obory, které častěji navštěvují ženy. Tím se zvyšuje počet vysokoškolaček oproti vysokoškolákům, ale míra genderové nerovnosti v rámci oborů zůstává. V oborech STEM1, tedy přírodní a technické vědy, inženýrství a matematika, v ČR stále studuje jen velmi malý podíl žen.

Nabízí se otázka, jakou roli hraje oborové genderové rozdělení a vyšší vzdělanost žen ve výběru partnera?

Vzhledem k tomu, že si vysokoškolsky vzdělaní lidé většinou nacházejí své partnery během studia, ovlivňují tyto genderové nerovnosti pravděpodobnost formování takového partnerství. Pro vysokoškolačky je tedy, obzvlášť v některých oborech, stále těžší najít si partnera. Nemusí to ale znamenat, že zůstanou svobodné a bezdětné. Jak ukazujeme v odborném článku2 s kolegou z CERGE-EI Štěpánem Jurajdou a později také ve výzkumu s Danou Hamplovou ze Sociologického ústavu AV ČR, ženy, které na vysoké škole studují obory, kde je jen málo mužů, mají vyšší pravděpodobnost založit rodinu s partnerem s nižším než vysokoškolským vzděláním. Ženy z mladších generací tedy mnohem častěji nahrazují nedostatek vzdělaných mužů méně vzdělanými partnery (viz Graf 1b). Není tedy nutné se obávat, že by příliš vysoká míra vzdělanosti žen měla vést ke snížení porodnosti, a z toho důvodu odrazovat ženy od vzdělání. Investice do lidského kapitálu prostřednictvím vyššího vzdělání jsou pro ekonomiku a společnost vždy přínosné. Ne vždy jsou ovšem tyto investice dostatečně využity.

Více v policy briefu zde

IDEA Zpravodaj