Aktuálně

Moderní vzdělávací metody

31. 1. 2018 Jaký vliv mají klasické a moderní výukové metody na studijní výsledky žáků? A přispělo by rozšíření moderních metod k větší motivaci, sebedůvěře a radosti žáků z učení? V Česku je pro používání moderních metod velký prostor, protože dle mezinárodních srovnání patří k zemím, kde dominuje klasická frontální výuka.

Nová studie na datech z českých škol zkoumá, jak rozdílné vzdělávací metody učitelů ovlivňují rozvoj sociálně-emočních schopností a motivace žáků.

První studie o vnitřní motivaci a dalších schopnostech

Jde o první empirickou studii tohoto druhu v ČR, která se touto problematikou zabývá na základě dat ze škol. Data pochází z reprezentativního vzorku 147 tuzemských základních škol a víceletých gymnázií a představují reprezentativní vzorek 4528 žáků z 212 osmých tříd mezinárodního šetření TIMSS z 58 zemí světa.

Vědci se zaměřili na přírodovědné obory: matematiku, fyziku, přírodopis, chemii a zeměpis.  „Pracovali jsme s tím, jak často se jednotlivé typy výukových metod v hodinách užívají. Moderní i klasické metody se ve třídách kombinují, ale klasické metody v Česku dominují,“  řekl spoluautor studie Václav Korbel.

Moderní metody jako výklad ze života

Vědci se žáků v dotaznících ptali, zda žáci pracují ve skupinkách, zda experimentují a poznávají svět na reálných případech nebo zda vysvětlují svoje odpovědi. Ptali se také, nakolik žáci poslouchají výkladu učitele, zapamatovávají si postupy a vzorečky a samostatně řeší problémy a úkoly.

Při moderních metodách výuky žáci více interagují a jsou do výuky tvořivě zapojování, více se pracuje s praktickými příklady ze života, více se experimentuje. Při klasické metodě učitel hlavně přednáší, žáci si zapisují a snaží se sdělené zapamatovat. „A pokud žáci řeší nějaký problém, řeší ho sami, kdežto při moderním přístupu ho řeší ve skupině,“ uvedl Korbel.

Přestože by se mohlo zdát, že klasické frontální vzdělávací metody více přispívají k lepším výsledkům v testech, zjištění studie ukazují, že v tom nejsou úspěšnější než metody moderní. Vyšší zapojení moderních výukových metod podle studie navíc formuje velmi důležité sociálně-emočních dovednosti žáků. Jde například o vnitřní motivaci - „baví mě studovat, a proto studuji,“ o vnější motivaci - „studuji kvůli tomu, abych se dostal na dobrou univerzitu a měl dobrou práci“ a o budování sebedůvěry ve vzdělávání a poznávání. Podle Korbela „empirické výzkumy z celého světa opakovaně dokladují důležitost sociálně-emočních schopností dětí pro úspěch ve škole, v dalším studiu, v budoucí práci a životě.“ Podle zjištění studie moderní výukové metody motivují k učení obě pohlaví, zatímco klasické metody pouze dívky.

Zároveň vyšší zapojení moderních metod nezhoršuje testované výsledky v matematice a technických předmětech, jak se občas říká. „Naše odhady ukazují, že pokud by se zvýšil podíl zapojení moderních metod ve výuce, výrazně by to přispělo k sebedůvěře, vnitřní i vnější motivaci žáků. Nepotvrzují se občasné obavy, že když bude ve třídě více interakcí a spolupráce, děti neudělají třeba test z matematiky nebo přijímačky na střední školu“konstatoval Korbel.

Význam týmové spolupráce, kterou autoři studie řadí mezi moderní metody, podtrhuje nedávno publikovaná studie České školní inspekce z testování PISA, která srovnává postoje českých studentů ke spolupráci s žáky ze zahraničí. Z výsledků vyplývá, že čeští žáci preferují týmovou práci, 72 % žáků pracuje raději ve skupině než samostatně a většina si také myslí, že skupinová rozhodnutí jsou lepší než rozhodnutí jednotlivce. Tím se čeští žáci neliší od průměru OECD. Slabší hodnocení vykazují pouze při dotazování se na jejich potěšení z týmové spolupráce. Analýza však neřeší potenciální dopady navýšení míry spolupráce ve výuce na jejich prospěch a další rozvoj. Analýza autorů Korbela a Pauluse navazuje na studii České školní inspekce právě zkoumáním dopadů moderních metod. Podpoření moderních metod z jejich pohledu představuje velký potenciál pro další rozvoj žáků v oblasti socio-emočních schopností a narovnání.

Celou studii si můžete přečíst zde Dopady vzdělávacích metod na výsledky a sociálně-emoční schopnosti žáků: klasika vs. moderna

Autoři: Václav Korbel a Michal Paulus

Kontakt pro média:

Blanka Javorová
IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR, v.v.i.
Politických vězňů 7
110 00 Praha 1
Telefon: +420 224 005 146
Mobil: +420 602 698 440
Web: https://idea.cerge-ei.cz/
www.facebook.com/ideacerge