Aktuálně

VIDEO: Jak publikují muži a ženy v české vědě

20.3.2017  Přinášíme videozáznam ze semináře, na kterém Štěpán Jurajda představil nová empirická zjištění o genderových rozdílech v publikačním výkonu, kvalitě a publikační produktivitě, o genderové polarizaci ve vědeckém spoluautorství v České republice, trendech a o mnohém dalším. V článku si můžete rovněž zdarma stáhnout publikaci danému tématu.

Seminář můžete rovněz zhlédnout spolu se zobrazenou prezentací v systému SlidesLive.

Stopáž videozáznamu:

Hlavní příspěvek: Prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D., vedoucí vědecký pracovník Národohospodářského ústavu AV ČR a profesor ekonomie v Centru pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy (0:00 - 54:00 minuta)
Diskuse: (54:00 - 91:30 minuta)


Nová studie IDEA nabízí první dostupné srovnání vědeckého publikačního výkonu mužů a žen v České republice. Pro 11 oborových skupin a roky 2009 – 2013 srovnáváme publikace v časopisech indexovaných databází Web of Science (WoS) a v humanitních oborech i monografie. Kvalitu (význam) WoS článků odvozujeme od bibliometrického měřítka významu časopisu, kde byly články publikovány.

Podíl žen na počtu autorů z České republiky publikujících ve sledovaném období aspoň jeden WoS článek je 38 %. Tento podíl se liší napříč oborovými skupinami (matematické vědy 20 %; zemědělské vědy 48 %). Podíl žen na počtu WoS článků autorů z ČR je pak pouze 25 %, opět s velkými oborovými rozdíly (technické a informatické vědy 14 %; zemědělské vědy 39 %). Ženy navíc mají nižší podíl svých článků v citačně nejvýznamnějších časopisech.

Největší genderové rozdíly v publikační produktivitě jsou v chemických a biologických oborech, kde muži publikují téměř dvakrát více WoS článků na osobu než ženy. V horní polovině oborově nejvýznamnějších časopisů jsou tyto rozdíly v produktivitě podobně vysoké ve většině oborů (a nejvyšší v chemii).

Autorská spolupráce na publikacích vykazuje genderovou polarizaci ve všech oborových skupinách. Podíly čistě ženských nebo čistě mužských spoluautorských týmů jsou výrazně vyšší než by odpovídalo týmům vytvořeným bez ohledu na gender jednotlivců (při zohlednění genderové struktury oborů). Míra genderové polarizace je nejsilnější v lékařských a přírodovědných oborech.

Pokud porovnáme čistě mužské autorské týmy s genderově smíšenými týmy, pak mužské týmy umisťují vyšší podíl svých článků v horní desetině nejvýznamnějších časopisů svého oboru ve všech sledovaných oborových skupinách. Čistě ženské týmy jsou na kvalitu takto zaměřeny více než týmy genderově smíšené pouze v cca polovině oborových skupin. V lékařských oborech jsou publikační podíly v nejvýznamnějších časopisech čistě ženských a čistě mužských týmů podobné.


Celou studii si můžete zdarma stáhnout zde

Ženy a muži v českém výzkumu: publikační výkon, produktivita, spoluautorství a trendy

Autoři: Štěpán Jurajda, Stanislav Kozubek, Daniel Münich, Samuel Škoda

Tiskovou zprávu k akci najdete rovněž na webu IDEA.