Aktuálně

Kdo v první vlně pandemie zachránil své zaměstnance?

30. 4. 2021 Čtěte novou studii IDEA

Kdo v první vlně pandemie zachránil své zaměstnance? Osvědčil se režim B programu antivirus na ochranu zaměstnanosti?

Nová studie IDEA Kdo v 1. vlně pandemie zachránil zaměstnance? Analýza čerpání podpory programu Antivirus B  

Program ochrany zaměstnanosti Antivirus má firmám pomoci ochránit pracovní místa. Pomohl režim B v dostatečné míře předejít obávanému propouštění v období prudkého snížení poptávky? Je dobrým základem pro ukotvení nástroje zvaného kurzarbeit na českém trhu práce? Těmto otázkám se věnuje nová studie ekonomů z akademického think-tanku IDEA při CERGE-EI.

Režim B programu Antivirus řeší nepřímé hospodářské dopady pandemie covid-19. Firmy, které kvůli dočasnému prudkému poklesu poptávky nyní čelí nákladům práce spojeným s poklesem odpracovaných hodin, v režimu B dosáhnou na 60% podporu nákladů na náhrady mezd.

O režimu B se vážně diskutuje při rozhodování o budoucím ukotvení nástroje kurzarbeit v českém právním řádu. Vhodně zacílený a efektivní kurzarbeit by měl vést k tomu, že firmy čelící v důsledku pandemie větším ekonomickým propadům budou program Antivirus využívat více, než firmy zasažené méně. Jak tedy dopadla analýza využití Antiviru B českými firmami ve druhém čtvrtletí roku 2020, během první „jarní vlny“ pandemie covid-19?

Obecně lze říci, že postiženější firmy čerpaly více podpory. Mezi jednotlivými odvětvími však nalézáme velké rozdíly a existují výrazně postižené firmy a odvětví, které o podporu nežádaly,“ uvedl jeden z autorů studie prof. Štěpán Jurajda, člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) a Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Nakolik lze tyto rozdíly v čerpání vysvětlit odvětvovou strukturou ekonomiky, odvětvovými rozdíly ve velikosti firem či velikostí poptávkových šoků? Ve studii se dále mj. dozvíte:

  • Jak velikost, odvětví a region působení firmy ovlivňují čerpání v programu Antivirus B
  • Na jak velkou část svých mzdových nákladů podporu různé typy firem podporu čerpají
  • Jak velká část celkového propadu odpracované doby byla podpořena programem Antivirus B
  • Jestli a jak byl příjem podpory ovlivněn vývojem poptávky již před propuknutím pandemie
  • Jaké typy zaměstnání byly více podpořeny.

Kdo v 1. vlně pandemie zachránil zaměstnance? Analýza čerpání podpory programu Antivirus B

Štěpán Jurajda, Pavla Doleželová, Lucie Zapletalová

Praha, duben 2021

Výzkum byl podpořen grantem Technologické agentury České Republiky ÉTA TL02000206 „Systém hodnocení a srovnávání kvality života obyvatel České republiky v regionální dimenzi“. Studie vznikla ve spolupráci s firmou Trexima, spol. s r.o. a byla vydána díky podpoře Akademie věd ČR v rámci programu Strategie AV21 „Společnost v pohybu a veřejné politiky“.


ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Kateřina Honskusová
Zástupkyně ředitele pro rozvoj a PR
Odbor rozvoje a PR
CERGE-EI
tel: +420 -
224 005 290
e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

IDEA

Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) je nezávislý think-tank Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR zaměřující se na analýzu, vyhodnocování a vlastní návrhy veřejných politik. Doporučení IDEA vychází z analýz založených na faktech, datech, jejich nestranné interpretaci a moderní ekonomické teorii.

CERGE-EI

Národohospodářský ústav Akademie věd ČR, v. v. i. (anglicky EI - Economics Institute of the Czech Academy of Sciences) tvoří spolu s Centrem pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy (anglicky CERGE - Center for Economic Research and Graduate Education) společné akademické pracoviště CERGE-EI.

CERGE-EI nabízí prestižní magisterské a doktorské studium ekonomie v americkém stylu, plně akreditované Univerzitou Karlovou (MAER - Master in Economic Research; Ph.D. in Economics), a empiricky orientovaný program MAE - Master in Applied Economics. Absolventi MAER a Ph.D. získávají český i americký diplom, absolventi MAE americký diplom. Studenti programů pocházejí především ze zemí střední a východní Evropy a bývalého Sovětského svazu a z nově vznikajících tržních ekonomik po celém světě. Absolventi nacházejí mezinárodní uplatnění nejen na předních vědeckých pracovištích, ale také jako vládní poradci či jako experti bankovních a dalších finančních a poradenských institucí.

CERGE-EI propojuje vzdělávání a špičkový výzkum ve všech oblastech teoretické a empirické ekonomie, včetně oblastí spojených s ekonomickým rozvojem a veřejnými politikami.

IDEA Zpravodaj