Aktuálně

Vliv pandemie na nezaměstnanost téměř odezněl

11. 4. 2022  Grafické znázornění vývoje nezaměstnanosti na základě dat MPSV.

Celá studie včetně grafů: STÁHNOUT pdf

Autoři: Jakub Grossmann a Daniel Münich

SHRNUTÍ:

  • Dopady krize covid-19 na registrovanou nezaměstnanost již téměř odezněly. Odhlédnuto od sezónních efektů, obecná míra nezaměstnanosti v březnu ’22 poklesla. Česko zůstává zemí s nejnižší mírou nezaměstnanosti v celé EU. Rozdíly v dopadech na ženy a muže, profese, vzdělanostní a věkové skupiny jsou stále přítomné, ale malé.
  • Podíl nezaměstnaných na úřadech práce v populaci 15–64 let na konci března ’22 (3,4 %) byl oproti před-covidovému březnu ’19 vyšší o 0,4 procentního bodu (p. b.), u mužů o 0,3 p. b. a žen 0,5 p. b. (Grafy 1 a 4).
  • Úřady práce zaznamenaly proti předchozím březnům nižší přílivy a vyšší odlivy nezaměstnaných (Grafy 2 a 3).
  • Nejvyšší meziročního tempo růstu počtu nezaměstnaných vykazují profese Pracovníků ve službách a prodeji a Obsluha strojů, montéři (Graf 6).
  • Nejvyšší míru nezaměstnanosti dlouhodobě vykazují Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci s odstupem následováni Pracovníky ve službách a prodeji. Naopak nejlépe si vedou Řídící pracovníci a Specialisté (Graf 7).
  • V období covid-19 narostly počty nezaměstnaných vyšším tempem v nejmladších a nejstarších věkových skupinách, které také vykazovaly vyšší míry nezaměstnanosti. Výraznější pokles nezaměstnanosti sledujeme ve věkové skupině 25–29 let, a to jak u mužů, tak žen. (Graf 8).
  • Podstatně výraznější tempo růstu počtu nezaměstnaných zaznamenali lidé se středním vzděláním (Graf 9).
  • Muži i ženy během ledna až března opouštěli úřady práce podobně rychle, avšak pomaleji než ve stejném období před třemi lety (Graf 10). Podíl dlouhodobě nezaměstnaných na populaci 15–64 let, který je vyšší u žen, postupně klesá (Graf 5).
  • Česko nadále vykazuje nejnižší míru i meziroční tempo růstu obecné nezaměstnanosti v rámci všech zemí EU v průběhu krize covid-19 (Graf 11).S
  • Údaje o počtech osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině a počtech volných pracovních míst naznačuSjí dostatečný prostor pro zaměstnání příchozích Ukrajinců. Zůstává však otázkou, do jaké míry jsou data o počtu volných pracovních míst věrohodná (Graf 12).

 

 

IDEA Zpravodaj