Aktuálně

NOVÁ STUDIE: Kdo je váš starosta?

17.8.2017 V pořadí dvanáctá letošní studie s názvem "Kdo je váš starosta: volební soutěž a charakteristiky zastupitelů v ČR" mapuje charakteristiky místních zastupitelů v České republice s ohledem na jejich vzdělání, věk, pohlaví a předchozí profesi a hodnotí, jak se profil zastupitele mění v závislosti na velikosti obce.

Praha, 17. srpna 2017       Výdaje měst a obcí v České republice dosáhly v roku 2016 přibližně 240 mld. Kč, což představuje zhruba 5,1 % HDP. Za výdaje nesou plnou odpovědnost místní zastupitelé: odpovídají za hospodaření, rozpočty, peněžité fondy, správu nemovitostí, obecní školy nebo obecní policii. Při velkém rozsahu jejich odpovědnosti a kompetencí je důležitá otázka, kdo místní zastupitelé jsou, jaké mají charakteristiky a kvalifikace, a jak naplňují předpoklady pro úspěšné vykonávání svých funkcí.

„Studie se detailně věnuje způsobu obsazování míst v zastupitelstvech měst a obcí, včetně pozic starostů, kteří do těchto pozic musí projít volební soutěží. Zvláštní pozornost analýza věnuje otázce, jaký výběr kandidátů mají voliči ve městech a jaký na vesnici,“říká její autor a výzkumník IDEA Ján Palguta.

Vzdělání kandidátů i jejich profesní zkušenosti nadprůměrné

Z analýzy dat Českého statistického úřadu týkající se o 233 tisíců kandidátů a 62 tisíců zastupitelů vyplynulo, že do voleb v ČR obecně vstupují vzdělanější kandidáti, než je průměr populace: podíl VŠ vzdělaných lidí mezi kandidáty je 27,4 procent, což je téměř dvojnásobek podílu populace s VŠ titulem u populace starší 29 let.

Dalším zajímavým zjištěním je, že demokratickými volbami dochází k dalšímu pozitivnímu výběru zastupitelů. Mezi zvolenými členy zastupitelstva je o 23 % více vysokoškolsky vzdělaných jedinců a o 39 % více manažerů nebo kvalifikovaných odborníků než mezi kandidáty.

Klíčový poznatek: atomizované Česko

Klíčových zjištěním studie však je, že s klesající velikosti obce výrazně klesá intenzita volební soutěže. Zatímco v obcích s 10-20 tisíc obyvateli soutěží o jedno místo zastupitele v průměru 8,8 kandidátů, v obcích do 1 000 obyvatel je to v průměru pouze 2,2 kandidátů.

Jedním z důvodů je to, že Česká republika má silně atomizovanou správní strukturu. 90 % českých obcí má méně než 2 000 obyvatel (v průměru pouhých 1 640  obyvatel na obec), což značí, že průměrná velikost českých obcí je nejnižší ze zemí OECD a představuje pouhou šestinu průměru OECD.

Pro srovnání: v rámci OECD má nejvyšší průměrný počet obyvatel municipalit Jižní Korea, Velká Británie a Irsko – všechny nad 100 000 obyvatel, což vypovídá o tom, že samosprávné jednotky v těchto zemích jsou upořádány na zcela jiné bázi.

Atomizovaná správní obecní struktura přináší i řadu výhod. Může usnadnit a urychlovat identifikaci potřeb místního obyvatelstva a flexibilněji hledat řešení, která odpovídají místním podmínkám. V ČR je však atomizace tak veliká, že přináší i významné nevýhody. Mezi ně patří – kromě malé konkurence při výběru kvalifikovaných kandidátů do zastupitelstev a na funkce starosty a místostarosty v malých obcích -- především vyšší administrativní náklady v důsledku multiplikace nejrůznějších náročných agend nebo omezení obcí vyplývající z omezených investičních kapacit.

„Sídelní struktura v ČR může představovat významnou limitaci pro kvalitu i efektivitu veřejné správy. U nízkého počtu volebních kandidátů můžeme na základě statistik vyloučit, že by šlo pouze o důsledek jiné demografické struktury obyvatelstva. Je zřejmé, že pro celkové zhodnocení nákladů a výnosů atomizace státní správy je třeba dalšího výzkumu, který se podrobněji zaměří na další aspekty fungovaní obcí,“ uzavírá Ján Palguta.

Studie s názvem „Kdo je váš starosta: volební soutěž a charakteristiky zastupitelů v ČR“ ke stažení na webu IDEA.

Stáhnout tiskovou zprávu ve formátu pdf.

________________________

Kontakt:

IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR, v.v.i.
Telefon: +420 224 005 146, +420 602 698 440

Ján Palguta
výzkumník IDEA
telefon: (+420) 608 742 867
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                                                                                                                  

Ondřej Lukáš
PR manažer IDEA
telefon: (+420) 776 186 529
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.