Aktuálně

Publikační výkonnost pracovišť výzkumných organizací v České republice

Nejnovější studie IDEA vychází pod názvem Oborová publikační výkonnost pracovišť výzkumných organizací v České republice v letech 2008-2012. Její autoři Štěpán Jurajda a Daniel Münich v ní ukazují, která vědecká pracoviště publikují v daném vědním oboru nejvíce článků v renomovaných vědeckých časopisech. Jde o jediný přehled excelentních pracovišť pro jednotlivé vědní obory v ČR v posledních letech.

Studie pro každý z více než stovky vědních oborů (dle databáze Web of Science firmy Thomson Reuters ) srovnává ústavy Akademie věd České republiky (AV ČR) s fakultami veřejných vysokých škol a ukazuje publikační výkon prvních deseti pracovišť seřazených podle počtu článků v desetině nejvíce citovaných časopisů na světě v daném oboru.

Autoři studie využili veřejně dostupná data z Rejstříku informací o výsledcích (RIV) vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), která dosud nejsou pro oborová srovnání využívána. Součástí studie je také interaktivní internetový nástroj, pomocí kterého si zájemci o informace mohou zvolit obor či pracoviště a zobrazit řazení pracovišť dle preferovaného ukazatele.

Studie dokládá, že česká vědecká pracoviště pravidelně publikují ve špičkových světových časopisech v řadě přírodovědných či lékařských oborů a také v matematice. Na předních místech oborových žebříčků se často vyskytuje např. Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze či ústavy AV ČR, které jsou zpravidla úžeji oborově zaměřeny, než fakulty vysokých škol.

Autoři studie čtenáře nabádají k obezřetné interpretaci nabízených srovnání. Zdůrazňují, že srovnání nepodávají informaci o vědecké produktivitě pracovišť. Nelze z něj tedy usuzovat kolik finančních prostředků potřebovala pracoviště na jednu kvalitní publikaci nebo kolik publikací v příslušném pracovišti připadá na jednoho vědce.

Studie IDEA odhaluje obrovský rozdíl v kvalitě publikací mezi obory živé a neživé přírody na straně jedné a obory společenských věd. Ve společenských vědách, kde je ve světě běžné publikovat i v odborných časopisech, je publikační výkon českých pracovišť ve světově špičkových časopisech až na výjimky zanedbatelný. Jednou takovou výjimkou je CERGE-EI, společné pracoviště Univerzity Karlovy v Praze a Národohospodářského ústavu AV ČR, z kterého oba autoři pocházejí, a které vykazuje vysoký podíl článků ve špičkových světových časopisech v oboru ekonomie. V dalších společenskovědních oborech jako je psychologie a sociologie vyšla většina článků pouze v českých časopisech, navíc namnoze vydávaných samotnými pracovišti.

Studie také odhaluje, jak v Česku zavedený systém financování výzkumných organizací, známý jako ‚kafemlejnek‘, umožňuje získání významné veřejné podpory cestou publikování (velkého počtu) méně náročných publikací. Jde zřejmě o důsledky negativních motivací, kterými tento systém působí na přístupy k vědecké práci. Studie tak ukazuje na slabiny našeho světově unikátního systému financování, který na základě jednoduchých publikačních indikátorů rozděluje téměř celou institucionální veřejnou podporu výzkumu a vývoje a inovací na vysokých školách.

Text studie Oborová publikační výkonnost pracovišť výzkumných organizací v České republice v letech 2008-2012 ke stažení na webu IDEA.

Ke studii byl rovněž zpracován přehledný filtrovací nástroj publikační výkonnosti českých pracovišť.

IDEA Zpravodaj