Aktuálně

Administrativní údaje pro zlepšení tvorby politik

14.10.2017 Skrytý poklad: využívání administrativních údajů pro ke zlepšení tvorby politiky ve střední a východní Evropě.

Postsocialistické evropské státy mají v rámci dědictví centrálně plánované ekonomiky silnou tradici rozsáhlého shromažďování údajů ze strany státu. Administrativní údaje osob a firem shromažďovány například daňovými úřady, správou sociálního zabezpečení a vládními úřady jsou často vysoké kvality, navíc mají mnoho výhod oproti datům získaným prostřednictvím průzkumu. Mezi výhody administrativních dat patří, že jsou přesnější než odpovědi na otázky v průzkumech (zejména v případě otázek týkajících se minulosti, na kterou si má dotázaný pamatovat) a také dokáží poskytnout velké vzorky obyvatelstva za rozumnou cenu. Navíc propojením dvou, případně více databází, dokážeme shromáždit takové množství informací o (anonymizovaných) osobách jaké by nebylo možné v případě průzkumů. Většina zemí má také vysoce kvalifikovaných výzkumníků a statistiků, kteří by mohli využít tyto rozsáhlé údaje podobně jako je to běžnou praxí v západní Evropě, kde se pravidelně používají k posouzení dopadů vládních zásahů a slouží jako zdroj pro výzkumnou komunitu.

Proč tedy tyto údaje nevyužíváme? Ironicky, jednou z překážek pro využívání administrativních dat jsou zákony o ochraně osobních údajů, které byly zavedeny na počátku 90. let kdy byly obnoveny demokratické instituce. Ačkoli vědci pracují s anonymizovaných daty, dokonce i tyto lze účinně zablokovat přísnými pravidly ochrany osobních údajů. Další častou překážkou je nedostatek důvěry mezi akademickými a vládními organizacemi, jakož i v rámci vlády. Roli může sehrát i relativně nízká efektivnost státní správy. To znamená, že vláda jen zřídka objednává důkladné (tj vědecky spolehlivé) hodnocení dopadu svých politik.

V rámci slibného vývoje však některé státy začínají reagovat na vnitřní výzvy nebo směrnice EU podporující druhotné využívání informací veřejného sektoru (směrnice 2003/98/ESa její revize ve směrnici 2013/37/EU). Nový zdroj motivace pro využívání administrativních dat vychází z Generálního ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost, sociální věci a začlenění, které nedávno zavedlo pravidlo, podle kterého by se uchazeči o evropské strukturální fondy měly zavázat k vypracování alespoň jednoho hodnocení založeného na mikrodatách a na použití srovnávacích metod. Kompetenční centrum EK pro mikroekonomické hodnocenítaké aktivně podporuje využívání administrativních údajů vládami zemí EU.

Iniciativy pro otevřené data se již objevily v Chorvatsku, České republice, na Slovenskua ve Slovinsku. Polsko zřídilo ministerstvo digitalizace, které podporujesekundární využívání administrativních údajů a pravidelně používá údaje o sociálním pojištěnípro sledování uplatnění absolventů vysokých škol na trhu práce. Maďarsko má v tomto vývoji výhodu, neboť přijalo v roce 2007 zákon č. 101, kterým se vytvořil právní základ pro vlastníky údajů na zpracování osobních údajů pro účely anonymizace.

Výzkumní pracovníci mohou přispět k tomuto pozitivnímu vývoji tím, že budou prezentovat hodnotu výzkumu založeného na administrativních údajích, sdílet tento výzkum s tvůrci politik a dalšími zúčastněnými stranami a prezentovat ho poutavým a snadno pochopitelným způsobem. Výzkumné společenství by mělo také monitorovat přijetí nového nařízení EU o ochraně osobních údajův členských státech, aby se zajistilo, že nepovede k dalším omezením v přístupu k údajům na legitimní účely výzkumu a hodnocení politiky.

Tyto lekce vyplynuly z diskusí na workshopu, který se konal v Budapešti 21. - 22. září 2017. Mezi účastníky byli především výzkumníci a statistici ze zemí V4, Albánie, Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Rumunska, Srbska a Slovinska. Workshop uspořádalo Maďarské sdružení ekonomůs podporou Visegrádského fondu, ve spolupráci s Budapešťským institutem pro výzkum politiky(BI), slovenským CELSI, českým CERGE-EIa polským IBS. Podrobné výsledky budou brzy zveřejněny ve stručném souhrnu. Doplňující událost je naplánována ve Varšavě 29. listopadu.

Celá tisková zpráva je ke stažení ve formátu PDF zde