Aktuálně

Jsou dotace na podnikatelský VaV účinné?

15. 5. 2023 Nová studie „Jsou dotace na podnikatelský VaV účinné? Závěry z regresní diskontinuity v ALFA programu TA ČR" zkoumá dopady vládních dotací podnikového výzkumu a experimentálního vývoje (VaV). Dokázal dotační program ALFA poskytovaný Technologickou agenturou České republiky (TA ČR) stimulovat výdaje a výsledky VaV a podpořit ekonomický rozvoj?  

 

Shrnutí studie

  • Vláda dotuje podnikový výzkum a experimentální vývoj (VaV) s cílem podpořit rozvoj ekonomiky. Vlivem externalit a informačních asymetrií, které jsou spjaté s inovačními procesy, je totiž rozsah soukromého financování těchto aktivit nižší než je žádoucí z celospolečenského hlediska. Nicméně je třeba empiricky vyhodnocovat, do jaké míry jsou takové dotace skutečně účinné a jestli se vládě jejich poskytováním daří dosahovat vytyčených cílů.
  • Smyslem této studie je využít moderní metodu regresní diskontinuity (RD), která nám umožňuje se hodně přiblížit k určení kauzálních dopadů dotací, pro zjištění, zda program ALFA poskytovaný Technologickou agenturou České republiky (TA ČR) dokázal ve firmách stimulovat dodatečné výdaje na VaV, výsledky VaV anebo ekonomické dopady, ke kterým by jinak nedošlo.
  • Výsledky ukazují, že tyto dotace stimulovaly výdaje na VaV malých a středních podniků (MSP), avšak nikoliv těch velkých. V sektoru MSP vychází účinky dotací silně pozitivní pro výdaje na VaV financované z veřejných i soukromých zdrojů během dotovaného projektu i po jeho skončení, což ukazuje na dlouhodobý stimulační efekt. V sektoru velkých firem tyto dotace naopak vedly pouze ke změně struktury výdajů na VaV během dotovaného projektu – ke zvýšení financování z veřejných na úkor soukromých zdrojů a investičních na úkor běžných výdajů – zatímco po jeho skončení tyto změny z velké části vyprchaly.

Figure 1

  • Co se týče výsledků VaV a ekonomické výkonnosti, prezentované odhady neprokazují významné dopady těchto dotací na vytváření patentů, zaměstnanost, tržby ani produktivitu práce podporovaných firem, a to bez ohledu na jejich velikostní kategorii a načasování během či po skončení projektu. Nicméně vzhledem k omezené velikosti vzorku pozorování a relativně malé výši dotací v poměru k celkové velikosti jejich příjemců, musela by dosahovat roční návratnost dodatečných VaV výdajů, které tyto dotace stimulovaly, v řádku stovek procent, což nelze realisticky očekávat. Zároveň je třeba přiznat, že tímto způsobem měříme pouze přímé dopady dotací na ekonomickou výkonnost jednotlivých příjemců, zatímco jejich širší dopady na ekonomiku jako celek skrze efekt přelévání znalostí – pozitivní externality jsou pro jejich opodstatnění nejdůležitější – nám zůstávají skryty.
  • Celkově tato studie naznačuje, že podobné programy, včetně těch navazujících na program ALFA, by mohly zvýšit svoji účinnost přesměrováním podpory od velkých firem do MSP, ve kterých jsme zaznamenali pozitivní účinky na straně VaV vstupů. V této souvislosti stojí za pozornost, že přední programy v zahraničí, jako dotace na VaV v rámci Small Business Innovation Research (SBIR) programu v USA anebo Small and Medium Enterprise Instrument (SMEI) programu Evropské komise, jsou zacíleny nejenom na malé, nýbrž konkrétně na mladé inovativní firmy (mediánový věk 5 let v obou těchto programech), zatímco jejich české protějšky podporují již poměrně zavedené firmy (mediánový věk 19 let v programu
    ALFA). Jelikož malé a mladé firmy mívají rovněž největší potíže získat financování, tvůrci politik by se měli vážně zamyslet na tím, jestli nepřesměrovat zacílení těchto podpor na tuto skupinu firem i u nás.
  • Z důvodu obecného zaměření podobných programů, které rozdrobují podporu po menších částkách mezi relativně velký počet firem, se ukazuje velmi obtížné empiricky zjišťovat, jestli měly zamýšlené dopady na zvýšení výkonnosti firem a konkurenceschopnosti ekonomiky, které jsou prezentovány jako hlavní důvody pro jejich poskytování. Skutečnost, že tyto dopady nemusí být vůbec nikdy měřitelné, je třeba si otevřeně přiznat ex-ante již v době, kdy vláda rozhoduje o financování těchto programů.

IDEA Zpravodaj