Aktuálně

NOVÁ STUDIE: Vrána k vráně sedá

27.7.2017  Dnes vychází nejnovější studie think-tanku IDEA s názvem "Vrána k vráně sedá aneb důležitost oboru studia při výběru partnera." Rozsáhle analyzuje opomíjený aspekt tématu výběrového párování: zkoumá, zda vysokoškolsky vzdělaní partneři ve společných domácnostech vystudovali přímo stejný obor vzdělání. 


Praha, 27. července 2017    V pořadí již jedenáctá letošní studiethink-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu Akademie věd ČR se zabývá tématem tzv. oborové homogamie, tedy analýzou mapující studijní obor párů – sezdaných i nesezdaných – sdílejících společnou domácnost. Jedná se o unikátní výzkum, jehož výsledky mohou skrze další analýzu přinést mnoho ekonomických, sociologických, demografických a dalších poznatků.

Výběrové párování na základě oboru studia bylo zatím ve vědecké literatuře opomíjeno i přesto, že volba studijního oboru přímo souvisí s řadou důležitých společensko-ekonomických faktorů. Tato studie poskytuje první ucelený kvantitativní přehled o oborové homogamii mezi vysokoškolsky vzdělanými páry v celé EU,“říká její spoluautorka a výzkumnice IDEA Alena Bičáková.

Genderové rozdělení oboru – klíčový faktor

Studie analyzuje celkem 120 040 párů z 24 zemí EU, přičemž oborově homogamním párem označuje takový svazek, kde oba partneři dosáhli vysokoškolského titulu v jednom z osmi typů studijních oborů: vzdělávání, humanitní obory, sociální vědy, přírodní vědy, inženýrství, zemědělství, zdravotní vědy a konečně služby.

Studie dochází k závěru, že v Evropské unii je v průměru 36,4 % párů mezi dvěma vysokoškoláky oborově homogamních. 

Analýza dat potvrdila, že přirozený  vliv na rozsah homogamie má genderové rozdělení oboru.Například v oboru inženýrství, kde muži tvoří 80 % všech studentů, bude pro většinu těchto mužů nemožné si najít partnerku v rámci svého oboru. Naopak 20 % žen má ve svém oboru na výběr mnoho potenciálních partnerů.  Není proto překvapivé, že ženy, které absolvovaly inženýrské obory, vytvořily homogamní pár v 60,5 %, zatímco ve službách, které jsou z hlediska genderového složení studentů nejvyrovnanější, tvořil podíl homogamních párů jen 22,3 %.

Oborová homogamie existuje ve všech sledovaných oborech, ovšem rozdíly v jednotlivých oborech jsou značné: nejméně homogamních párů se vyskytuje u absolventů studia služeb a zemědělství, nejvíce mezi absolventy studia společenských a zdravotních věd.

Od Litvy až po Slovensko, Česko v nadprůměru

Co se týče jednotlivých států, rovněž platí, že rozdíly jsou značné.

Sumarizačním měřítkem homogamie je procentní index H, který značí poměr mezi skutečným počtem homogamních párů v porovnání s hypotézou, že takové páry se setkaly náhodně při zohlednění podílu žen na absolventech daného oboru. Index H ve výši 100 % tak znamená, že v dané zemi je o 100 %, tedy dvounásobně, vyšší pravděpodobnost, že daný pár bude oborově homogamní ve srovnání s benchmarkem oborově náhodného párování. 

Hodnoty indexu H se pohybují od 56 % v Litvě až po 142 % na Slovensku.Česká republika se 123 %  patří mezi země s nadprůměrnou mírou oborové homogamie.

Závěry této práce otevírají mnoho zajímavých otázek pro další výzkum. Možné oblasti výzkumu zahrnují například vztah mezi mírou oborové homogamie a stabilitou manželských svazků, příjmovou nerovností na úrovni domácností, investicemi do dětí či nízkou porodností, která se v současnosti řadí mezi nejpalčivější demografické problémy Evropy,” vysvětluje Štěpán Jurajda, profesor na CERGE-EI a druhý autor studie.“Další zajímavou otázkou je, zda je jednou z příčin oborové homogamie také rozdílný mzdový potenciál oborů a jak oborová homogamie přispívá k  citlivosti domácností na strukturální šoky na trhu práce,” uzavírá Jurajda.

Studie s názvem „Vrána k vráně sedá aneb důležitost oboru studia při výběru partnera“ ke stažení na webu IDEA.

Stáhnout tiskovou zprávu ve formátu pdf.

______________________

Kontakt:

Štěpán Jurajda                                                                      
CERGE-EI
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                

Alena Bičáková
Výzkumnice IDEA
telefon (+420) 224 005 200
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                                                                                                             

Ondřej Lukáš
PR manažer IDEA
telefon: (+420) 776 186 529
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Poznámka pro editory:

O IDEA:Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) při Národohospodářském ústavu Akademie věd ČR je nezávislý think-tank zaměřující se na analýzu, vyhodnocování a vlastní návrhy veřejných politik. Doporučení IDEA vychází z analýz založených na datech, jejich nestranné interpretaci a moderní ekonomické teorie. IDEA vznikla z iniciativy a pod vedením prof. Jana Švejnara. Další informace nahttp://idea.cerge-ei.cz/. Sledujte nás také na facebooku https://www.facebook.com/ideacerge