Aktuálně

Platy učitelů v roce 2022

4. 9. 2023 Nová studie „Platy učitelů v roce 2022 a výhled: cesta z propasti a zase zpět“ analyzuje vývoj úrovně a struktury platů českých učitelů. Jaký je aktuální vývoj z pohledu dlouhodobé perspektivy a výhledy do budoucna? 


Shrnutí:

  •  Výše relativních učitelských platů spoluurčuje atraktivitu učitelské profese a zajišťuje dostatečný zájem o profesi. Výběrovost profese, jak na straně vysokoškolské přípravy, tak během kariéry, spoluurčuje kvalitu vzdělávání. Tyto procesy se realizují dlouhodobě průběžnými příchody a odchody do a z profese a dalším vzděláváním. Proto lze dopady učitelských platů na zájem o profesi, kvalitu práce učitelů a vzdělávací výsledky země vysledovat až s dlouhodobým odstupem.
  • Úroveň relativních učitelských platů se úzce váže k podílu školských výdajů na HDP. Tento v ČR až do roku 2017 patřil k nejnižším v rámci zemí OECD. Dynamickým růstem se v letech 2018–2021 zhruba podařilo dosáhnout průměrného podílu v rámci OECD. V roce 2022 se však trend otočil, podíl školských výdajů na HDP poklesl. Pokud by vývoj v letech 2024–2025 pokračoval na základě předběžně kvantifikovaných rozpočtů, ČR by směřovala zpět mezi země s nízkým podílem výdajů na HDP. Pouhé udržení podílu výdajů na HDP na úrovni roku 2023 by v roce 2024 vyžadovalo cca +10 mld. Kč navíc, opětovné dosažení maxima roku 2021 by vyžadovalo dokonce cca +26 mld. Kč navíc. Vztaženo k rozpočtovému návrhu MF ČR z června 2023 by šlo o cca +35 mld., resp. +50 mld.
  • Objem výdajů na školství výrazně determinuje úroveň relativních platů ve školství. Relativní platy českých učitelů vůči průměrné mzdě vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců na úrovni 60–64 % patřily až do roku 2017 k nejnižším v OECD. V roce 2021, díky nebývale dynamickému několikaletému růstu, se průměru OECD (92 %) výrazně přiblížily na 79 %. V roce 2023 lze predikovat další pokles na 72 %. Dosažení průměru zemí OECD v roce 2024 by vyžadovalo skokové zvýšení učitelských platů o téměř 30 %.
  • Relativní platy učitelů vůči průměrné mzdě v české ekonomice byly až do roku 2017 velmi nízké blízké 110 %. V roce 2021, díky nebývale dynamickému několikaletému růstu, se výrazně zvýšily na 121 %. Ani tak ale nedosáhly úrovně 130 % slibovaných předchozí a současnou vládou. V roce 2022 se trend obrátil, platy učitelů rostly pouze o 1 %, zatímco mzdy v ekonomice o 5,3 %. A v roce 2023 očekávaný růst učitelských platů o 4 % za očekávaným růstem průměrné mzdy v ekonomice 8,1 % výrazně zaostává.
  • Pouhé udržení úrovně relativních platů roku 2023 i v letech 2024 a 2025 bude vyžadovat jejich zvyšování tempem růstu nominálních mezd v ekonomice, tedy 5,8 % a 4,3 %. Nižší tempa růstu by znamenala další pokles směrem k nejnižším relativním platům v OECD, kde byly až do roku 2017.
  • Myšlenka zákonné valorizace učitelských platů, původně navržená autory této studie již v roce 2017, byla v roce 2023 zakotvena do zákona na úrovni 130 % průměrné mzdy v ekonomice. Věrohodný výhled dosažení a udržení této úrovně však snižují diskuse o alternativní metodice, která by za základ výpočtu brala nižší mzdovou úroveň z předchozích let. Metodologický způsob výpočtu však sám o sobě Českou republiku k průměru zemí EU a OECD nepřiblíží. Navíc by to oslabilo těžko získávanou důvěru veřejnosti, a hlavně zájemců o učitelskou profesi.
  • V dalších letech je třeba rozpočtově počítat s potřebou dalšího růstu počtu pedagogických pracovníků včetně učitelů, a to s ohledem na růst počtu žáků, i s ohledem na dodatečné žáky školního věku z Ukrajiny a potřebu snižovat vzdělávací nerovnosti. Nároky budou vyvolávat i dosud relativně nízké platy nepedagogických profesí.
  • V roce 2022 relativní platy učitelů všech věkových skupin poklesly poprvé po roce 2017. Zdaleka nejatraktivnější zůstávají platy nejmladších učitelů do 30 let. Naopak relativně nejnižší zůstávají platy učitelů středního věku 30–49 let. Učitelské platy totiž s roky praxe rostou pomalu (i v mezinárodním srovnání), ale zato po celou dobu učitelské kariéry. Kromě nastavení platových tabulek k tomu přispívá i absence kariérního řádu a standardů kvality výkonu učitelské profese v různých fázích profesní dráhy.
  • Variabilita učitelských platů zůstává dlouhodobě nízká v národním i mezinárodním srovnání a neodpovídá rozdílům v kvalitě práce učitelů. Plat učitele je nadále dominantně určován tarify, tedy roky praxe. Paušalizované platy ve školství vedou k platovému nedocenění a slabé motivaci kvalitních učitelů. To zvyšuje riziko jejich odchodů z profese a snižuje zájem o profesi u mladších generací.
  • Po několikaletém období výrazného růstu podílu nadtarifní složky platů učitelů v letech 2019–2021 došlo v roce 2022 k jejímu znatelnému poklesu. Klesl zpět k úrovni 8–12 %, která je typická pro segment vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců nepodnikatelského sektoru. Odměny jsou však mezi učiteli rozdělovány s obdobnou variabilitou jako v jiných VŠ profesích nepodnikatelského sektoru.

IDEA Zpravodaj